NázovOdkaz
Abecedaotvoriť
Abeceda 1otvoriť
Abeceda 2otvoriť
Abeceda 3otvoriť
Abeceda 4otvoriť
Abeceda 5otvoriť
Abeceda 6otvoriť
Abeceda 7otvoriť
Abeceda 8otvoriť
Abeceda 9otvoriť
Abeceda 10otvoriť
Abeceda 11otvoriť
Adresaotvoriť
Akostné prídavné menáotvoriť
Antonymáotvoriť
Bodkaotvoriť
Báje I.otvoriť
Báje II.otvoriť
Bájkyotvoriť
Cesta na Mesiacotvoriť
Citoslovciaotvoriť
Citoslovcia - testotvoriť
Cudzie slová 1otvoriť
Cudzie slová 2otvoriť
Dramatické umenieotvoriť
Dvojhláskyotvoriť
Ernest Hemingwayotvoriť
Fialôčka - vyvodenie dvojhlásky ô
otvoriť
Friedrich Schillerotvoriť
Gramatické kategórie podstatných mienotvoriť
Gramatické kategórie podstatných mien - opakovanieotvoriť
Hláskyotvoriť
Hry so slovamiotvoriť
Interpunkciaotvoriť
Interpunkčné znamienka
otvoriť
Interpunkčné znamienka - testotvoriť
Ivan Bukovčanotvoriť
Jednoslabičné slováotvoriť
Jednovýznamové slováotvoriť
Ohýbanie podstatných a prídavných mienotvoriť
On-rozprávanieotvoriť
Podstatné mena - ženský rodotvoriť
Podstatné menáotvoriť
Podstatné menáotvoriť
Podstatné mená (2)otvoriť
Podstatné mená (3)otvoriť
Podstatné mená (4)otvoriť
Podstatné mená - mužský rodotvoriť
Podstatné mená - stredný rodotvoriť
Podstatné mená - testotvoriť
Podstatné mená a ich gramatické kategórieotvoriť
Pomlčkaotvoriť
Porekadlootvoriť
Porekadlá a prísloviaotvoriť
Pranostikaotvoriť
Pravidlo o rytmickom kráteníotvoriť
Predložkyotvoriť
Predložky - testotvoriť
Predložky a ich vokalizáciaotvoriť
Priama rečotvoriť
Prirovnanieotvoriť
Prozodické vlastnosti reči 1otvoriť
Prozodické vlastnosti reči 2otvoriť
Prozodické vlastnosti reči - testotvoriť
Prídavné menáotvoriť
Prídavné mená (2)otvoriť
Prídavné mená - testotvoriť
Prídavné mená - vzor cudzíotvoriť
Prídavné mená - vzor peknýotvoriť
Prídavné mená a ich gramatické kategórieotvoriť
Príslovieotvoriť
Príslovkyotvoriť
Príslovky (2)otvoriť
Príslovky (3)otvoriť
Príslovky - test 1otvoriť
Príslovky - test 2otvoriť
Príslovky - test 3otvoriť
Príslovky a ich správne používanieotvoriť
Päť prstov - vyvodenie hlásky ä
otvoriť
Radové číslovkyotvoriť
Rozdelenie hlásokotvoriť
Rozdeľovanie slovotvoriť
Rozhádzané písmenáotvoriť
Rozprávky 1otvoriť
Rozprávky 2otvoriť
Rozprávky 3otvoriť
Rýmy a básneotvoriť
Skladanie slov - spojovníkotvoriť
Skloňovacie vzoryotvoriť
Skloňovacie vzory 1otvoriť
Skloňovanie prídavných mienotvoriť
Skloňovanie prídavných mien - testotvoriť
Skloňovanie základných čísloviekotvoriť
Skloňovanie čísloviek 1otvoriť
Skloňovanie čísloviek 2otvoriť
Slabičné a neslabičné predponyotvoriť
Slohové postupy a útvaryotvoriť
Slovenskí básnici I.otvoriť
Slovenskí básnici II.otvoriť
Slovenskí spisovatelia detských kníhotvoriť
Slovesáotvoriť
Slovesá (2)otvoriť
Slovesá - 1. testotvoriť
Slovesá - 2. testotvoriť
Slovesá - 3. testotvoriť
Slovesá - 4. testotvoriť
Slovesá - gramatická kategória - osobaotvoriť
Slovesá - gramatická kategória - časotvoriť
Slovesá - plnovýznamové a neplnovýznamovéotvoriť
Slovesá - rozdelenieotvoriť
Slovesá - činnostné a stavovéotvoriť
Slovesá a ich gramatické kategórieotvoriť
Slovná zásobaotvoriť
Slovná zásoba - testotvoriť
Slovné druhy - príslovkyotvoriť
Slovníky a jazykové príručkyotvoriť
Slová so samohláskou äotvoriť
Spodobovanie na konci slovotvoriť
Spodobovanie na začiatku slov a v predponáchotvoriť
Spodobovanie v strede slovotvoriť
Spojkyotvoriť
Spojky - testotvoriť
Stupňovanie prídavných mienotvoriť
Synonymáotvoriť
Tvorba rýmovotvoriť
Tvorenie slovotvoriť
Tvorenie slov - testotvoriť
Tvorenie slov odvodzovaním - predponamiotvoriť
Tvrdé spoluhlásky h, ch, k, gotvoriť
Vetaotvoriť
Vetné členy - podmetotvoriť
Vety podľa obsahu - zámeru hovoriacehootvoriť
Veľké písmená v slováchotvoriť
Viacslabičné slováotvoriť
Viacvýznamové slová - homonymáotvoriť
Vybrane slova po V (2)otvoriť
Vybrane slova po V (3)otvoriť
Vybrane slova po Z (2)otvoriť
Vybrané slová a slová im podobnéotvoriť
Vybrané slová po Botvoriť
Vybrané slová po B (2)otvoriť
Vybrané slová po B (3)otvoriť
Vybrané slová po B (4)otvoriť
Vybrané slová po Motvoriť
Vybrané slová po M (2)otvoriť
Vybrané slová po M (3)otvoriť
Vybrané slová po Potvoriť
Vybrané slová po P (2)otvoriť
Vybrané slová po Rotvoriť
Vybrané slová po R (2)otvoriť
Vybrané slová po Sotvoriť
Vybrané slová po S (2)otvoriť
Vybrané slová po Votvoriť
Vybrané slová po Zotvoriť
Vybrané slová po Z (3)otvoriť
Vybrané slová po Z (4)otvoriť
Vyvodenie písmena Potvoriť
Vyvodenie slabík de-te-ne-le di-ti-ni-liotvoriť
Vzťahové prídavné menáotvoriť
Zvratné zámenáotvoriť
Základné číslovkyotvoriť
Zámenáotvoriť
Zámená - 1. testotvoriť
Zámená - 2. testotvoriť
Zámená - 3. testotvoriť
Zámená - 4. testotvoriť
Zámená - osobné privlastňovacieotvoriť
Zámená - osobné základnéotvoriť
Zámená - vymedzovacie, neurčitéotvoriť
Zámená - zvratné, ukazovacie, opytovacieotvoriť
Členenie slovnej zásobyotvoriť
Číslovky - rozdelenieotvoriť
Číslovky - test 1otvoriť
Číslovky - test 2otvoriť
Číslovky - test 3otvoriť
Číslovky - test 4otvoriť
Ľudmila Podjavorinskáotvoriť
Ľudovít Štúrotvoriť